Informatiebijeenkomst ondergrondse containers

Informatiebijeenkomst ondergrondse containers

Gemeente Dronten gaat graag in gesprek met inwoners over de locaties van de ondergrondse containers. In de week van 15 mei organiseert de gemeente daarom vier informatiebijeenkomsten: twee in Biddinghuizen en twee in Swifterbant. Inwoners zijn van harte welkom om mee te denken aan de hand van een voorlopig locatieplan.

Voor de kern Swifterbant vinden de informatiebijeenkomsten plaats op maandag 15 en dinsdag 16 mei in De Hoeksteen, van 19.00 tot 21.00 uur. Voor de kern Biddinghuizen vinden de bijeenkomsten plaats op woensdag 17 mei en donderdag 18 mei 2017 in De Voorhof van 19.00 tot 21.00 uur. Per adres is er een uitnodiging voor deze avonden verstuurd met daarbij de richtlijnen en het concept locatieplan. Voor de kern Dronten worden later informatiebijeenkomsten gepland.

In gesprek
De informatiebijeenkomst bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de avond nemen we graag met groepjes inwoners het concept locatieplan van de ondergrondse containers door en kunt u vragen stellen. We noteren hierbij uw op- en aanmerkingen. In het tweede deel gaan we samen in gesprek over eventuele alternatieven.

Download concept locatieplan Swifterbant

Concept locatieplan ter inzage
Het college heeft richtlijnen vastgesteld voor het locatieplan voor ondergrondse containers. Op basis hiervan is een voorlopig locatieplan opgesteld. Met woningbouwvereniging OFW zijn aparte afspraken gemaakt over de locaties van de ondergrondse containers bij de betreffende hoogbouw. Voor de woningen op de bedrijventerreinen blijft de inzameling met de restafval container ongewijzigd.

Het concept locatieplan ligt ook ter inzage. U kunt de betreffende stukken van 9 mei 2017 tot en met 20 juni 2017 inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. De stukken zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl.

Na verloop van de ter inzagetermijn worden de locaties opnieuw door het college bekeken en definitief worden vastgesteld/aangewezen. Hierbij worden de ingediende alternatieven en of zienswijzen betrokken en afgewogen.

Ondergrondse containers
Vanaf 1 oktober 2017 wordt het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Het restafval wordt dan niet meer thuis opgehaald; inwoners brengen hun restafval dan zelf naar een
ondergrondse verzamelcontainer in de wijk. De container voor het restafval wordt vanaf dan gebruikt voor het PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankenkartons).